Home Zoek

- zoekresultaten

.

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, vooraf uitgebrachte stemmen en quorum

In artikel 6 lid 6 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, hierna: “de Spoedwet”, is bepaald, dat voor zover de statuten zulks niet bepalen, het bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Dit voorafgaand aan de vergadering uitbrengen van stemmen is niet...

De vestiging van erfpacht- en opstalrechten door een appartementseigenaar

door mr. M.M. van der Wal Grondschaarste en nieuwe bouwkundige- en technische ontwikkelingen zoals ondergrondse bouwwerken, parkeerdaken, WKO-installaties en zonnepanelen vragen om flexibele juridische regelingen om meervoudig grondgebruik vorm te geven. Deze bijdrage gaat in op de vestiging van erfpacht- en opstalrechten op de privégedeelten en de gemeenschappelijke gedeelten van een appartementsrechtensplitsing en de juridische beperkingen die daarbij gelden. 1. Inleiding Sinds de invoering van art. 5:118a BW kan een appartementseigenaar een...

Besluiten van de VvE tijdens de coronacrisis (deel 2)

Door: mr. Annoeska Pals-Rubbens en mr. Yvonne van Ballegooijen De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is sinds 24 april jl. van kracht. De regelingen hebben onmiddellijke werking en aan een aantal regelingen is bovendien terugwerkende kracht toegekend tot en met 16 maart 2020. Besluiten van de VvE tijdens de coronacrisis deel 1 Voorafgaande aan deze wet hebben wij in ons eerdere artikel de gevolgen van de coronacrisis en de wijze waarop...

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid biedt VvE’s meer ruimte en zekerheid

De overheid heeft ter bestrijding van het corona-virus onlangs ongekende maatregelen getroffen. Door de juridische en praktische beperkingen die hieruit voortvloeien zijn normaal eenvoudige handelingen nu soms complex geworden. Zo ook de besluitvorming binnen VvE’s. Juist nu VvE’s zich midden in het vergaderseizoen bevinden. Vergaderingen waar jaarrekeningen en begrotingen worden vastgesteld, decharge wordt verleend, bestuurders worden benoemd en andere belangrijke besluiten worden genomen gaan de laatste weken vaker niet...

Verwacht: Spoedwet elektronisch vergaderen en stemmen in de VvE

De coronacrisis en de als gevolg daarvan afgekondigde maatregelen maken het op dit moment voor de meeste VvE’s praktisch onmogelijk om fysiek te vergaderen. Dit is bijzonder lastig midden in het vergaderseizoen van VvE’s en kan onmogelijke jaarplanningen voor VvE beheerders opleveren. Artikel 2:40 lid 2 BW in samenhang met artikel 5:125 lid 3 BW kan in theorie uitkomst bieden. Hierin is bepaald dat de leden van de VvE ook...

Besluiten van de VvE tijdens de coronacrisis (deel 1)

Door: mr. Annoeska Pals-Rubbens en mr. Yvonne van BallegooijenCorona, het virus waardoor we allemaal de gezondheid boven andere belangen moeten stellen. Terecht worden daarom sociale contacten/ groepsvorming  gemeden om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Fysieke vergaderingen moeten daarom worden uitgesteld tot het moment dat de beperkende maatregelen van de overheid zijn opgeheven. Intussen moet het beheer van de VvE wel doorgaan. Uitstel kan tot schade leiden, dit moet worden...

Verklaring voor recht: nietigheid HHR in verzoekschriftprocedure naast vernietiging 5:130 BW

Op grond van artikel 5:130 BW wordt een besluit van een orgaan van de VvE vernietigd door de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende. Is een besluit van een orgaan van de VvE nietig, dan schrijft artikel 5:129 BW in combinatie met artikel 2:14 BW een dagvaardingsprocedure voor bij de rechtbank, sector civiel. In de praktijk levert dit onderscheid problemen op. Besluiten kunnen...

Bindend advies kantonrechter/wijkrechter

Een eenvoudige, goedkope, informele en snelle rechtsgang is de procedure op grond van artikel 96 Rv. Deze procedure biedt de mogelijkheid voor partijen om zich gezamenlijk tot een kantonrechter van hun keuze te wenden om hun geschil te beslechten. Voorwaarden voor het voeren van deze procedure zijn de volgende. Het moet gaan om geschillen die zijn ontstaan of zullen ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking die ter vrije bepaling...

Huisdierenverbod in het huishoudelijk reglement?

In een eerdere bijdrage die van mijn hand is verschenen over het huishoudelijk reglement (“HHR”), heb ik bepleit dat een in het HHR opgenomen verbod omtrent het houden van huisdieren stand houdt. Het belang van de VvE bij bescherming van het woongenot van de bewoners van het complex moet worden afgezet tegen de belangen van de (huisdier houdende) eigenaar. Onder verwijzing naar uitspraken van de rechtbanken Breda en Dordrecht...

Een appartementsrecht in de boedel; baat het of schaadt het?

De boedel van een failliet bevat niet zelden onroerend goed. Een woning, een bedrijfsruimte of een appartement. Wanneer het om een appartement gaat, of beter gezegd een appartementsrecht, is het goed om oog te hebben voor de specifieke regels omtrent het appartementsrecht en de bijbehorende Vereniging van Eigenaars (VvE). Dit artikel geeft handvatten hoe om te gaan met een appartementsrecht in de boedel van de failliet, zodat de curator...

Contractuele wijziging arbitraal beding door SWK verplicht gesteld (wegens invoering AIG)

Naar aanleiding van tussen de individuele appartementseigenaren en onderneemster tot stand gekomen koop-/aannemingsovereenkomsten is een geschil tussen partijen ontstaan. Ter zake van de door de VvE’s bij de Raad aanhangig gemaakte procedure heeft onderneemster een bevoegdheidsincident opgeworpen. Onderneemster heeft in eerste aanleg aangevoerd dat op grond van een contractuele aanvulling op de model koop-/aannemingsovereenkomsten beslechting van geschillen tussen partijen moet plaatsvinden door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), volgens...

Recreatieparken en het free-riderprobleem

Grenzen aan de vrijheid van vereniging en contractsvrijheid Recreatiewoningen worden vaak in eigendom verkocht. Alle eigenaren worden daarnaast lid van een beheersvereniging, die belast is met het beheer van de openbare ruimte en collectieve voorzieningen op het park. Wanneer het parkmanagement is uitbesteed aan een VvE, wordt in de statuten bepaald, dat de beheersvereniging bevoegd is ten laste van de leden verplichtingen aan te gaan krachtens beheers- en onderhoudsovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten...

Over de rangorde tussen en uitleg van de akte van splitsing, het reglement van...

1. Inleiding  Wellicht het belangrijkste onderscheid dat in het appartementsrecht bestaat, is het verschil dat wordt gemaakt tussen gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (hierna: de privé gedeelten) en de gedeelten die voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd (hierna: de gemeenschappelijke gedeelten). Het verschil is zo belangrijk, omdat daarmee enerzijds wordt bepaald van welk deel van de gesplitste gebouwen en grond een appartementseigenaar het exclusieve gebruiksrecht...

Het Huishoudelijk Reglement

Inleiding De wet verplicht VvE’s niet om een huishoudelijk reglement (“HHR”) op te stellen, maar biedt wel de mogelijkheid daartoe. Met name bij de wat grotere VvE’s wordt van die mogelijkheid regelmatig gebruikt gemaakt. In deze bijdrage zal worden onderzocht welke regels in het HHR mogen worden opgenomen met betrekking tot het gebruik van gemeenschappelijke gedeelten en privé –gedeelten en tegen wie deze regels kunnen worden ingeroepen. Na een korte...

WMANL Rapport: Besluitvorming energiebesparing en laadpalen in VvE’s

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland verzocht om een advies uit te brengen over de wijze waarop de besluitvorming binnen VvE’s over de verduurzaming kan worden bespoedigd. De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) is voortgekomen uit de Klankbordgroep die in 2013 vanuit het Energieakkoord is ingericht ten behoeve van concrete verbeteradviezen van het appartementsrecht.
:)