Home Zoek

- zoekresultaten

.

Contractuele wijziging arbitraal beding door SWK verplicht gesteld (wegens invoering AIG)

Naar aanleiding van tussen de individuele appartementseigenaren en onderneemster tot stand gekomen koop-/aannemingsovereenkomsten is een geschil tussen partijen ontstaan. Ter zake van de door de VvE’s bij de Raad aanhangig gemaakte procedure heeft onderneemster een bevoegdheidsincident opgeworpen. Onderneemster heeft in eerste aanleg aangevoerd dat op grond van een contractuele aanvulling op de model koop-/aannemingsovereenkomsten beslechting van geschillen tussen partijen moet plaatsvinden door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), volgens...

Recreatieparken en het free-riderprobleem

Grenzen aan de vrijheid van vereniging en contractsvrijheid Recreatiewoningen worden vaak in eigendom verkocht. Alle eigenaren worden daarnaast lid van een beheersvereniging, die belast is met het beheer van de openbare ruimte en collectieve voorzieningen op het park. Wanneer het parkmanagement is uitbesteed aan een VvE, wordt in de statuten bepaald, dat de beheersvereniging bevoegd is ten laste van de leden verplichtingen aan te gaan krachtens beheers- en onderhoudsovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten...

Over de rangorde tussen en uitleg van de akte van splitsing, het reglement van...

1. Inleiding  Wellicht het belangrijkste onderscheid dat in het appartementsrecht bestaat, is het verschil dat wordt gemaakt tussen gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (hierna: de privé gedeelten) en de gedeelten die voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd (hierna: de gemeenschappelijke gedeelten). Het verschil is zo belangrijk, omdat daarmee enerzijds wordt bepaald van welk deel van de gesplitste gebouwen en grond een appartementseigenaar het exclusieve gebruiksrecht...

Het Huishoudelijk Reglement

Inleiding De wet verplicht VvE’s niet om een huishoudelijk reglement (“HHR”) op te stellen, maar biedt wel de mogelijkheid daartoe. Met name bij de wat grotere VvE’s wordt van die mogelijkheid regelmatig gebruikt gemaakt. In deze bijdrage zal worden onderzocht welke regels in het HHR mogen worden opgenomen met betrekking tot het gebruik van gemeenschappelijke gedeelten en privé –gedeelten en tegen wie deze regels kunnen worden ingeroepen. Na een korte...

WMANL Rapport: Besluitvorming energiebesparing en laadpalen in VvE’s

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland verzocht om een advies uit te brengen over de wijze waarop de besluitvorming binnen VvE’s over de verduurzaming kan worden bespoedigd. De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) is voortgekomen uit de Klankbordgroep die in 2013 vanuit het Energieakkoord is ingericht ten behoeve van concrete verbeteradviezen van het appartementsrecht.

Meerderheidsmacht in een VvE

1.1      Inleiding Het appartementsrecht is in het midden van de vorige eeuw in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek opgenomen om de afzonderlijke eigendom van appartementen te regelen. Gedacht werd toen vooral aan de situatie dat meerdere gezinnen in één stadshuis woonden, die toentertijd doorgaans in eigendom waren van één eigenaar, die de woningen verhuurde.In de huidige tijd kennen we steeds meer appartementengebouwen waar niet alleen individuele eigenaars maar ook huurders wonen,...

Hoge Raad vult vergewisplicht bij termijn 5:130 BW nader in.

Hoge Raad 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1022 - Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen. Wanneer niet vast staat dat de verzoeker kennis heeft van het besluit, bijvoorbeeld vanwege diens aanwezigheid bij een algemene ledenvergadering, is het moment van kennis kunnen nemen van...

Airbnb

1. Inleiding Mensen leven samen en werken samen, bedenken met elkaar regeltjes en maken afspraken, waardoor die samenwerking beter, eerlijker en efficiënter verloopt. Die afspraken kunnen bij veranderende omstandigheden niet meer passen. Een voorbeeld van zodanige veranderende omstandigheden is de exponentiële groei van de netwerksamenleving als gevolg van technologische ontwikkeling. Marktpartijen in de netwerksamenleving combineren nieuwe technologie met fundamenteel andere organisatieprincipes waardoor zij sneller, effectiever en goedkoper kunnen werken dan...

Het opschortingsrecht van de appartementseigenaar

1. Inleiding In de praktijk komt het wekelijks voor dat een appartementseigenaar wordt gedagvaard tot betaling van de periodieke (voorschot)bijdragen. Hij verweert zich dan geregeld met de stelling dat hij de betaling van zijn bijdrage mag opschorten totdat de VvE bepaalde verplichtingen nakomt. Niet verwonderlijk, want het opschortingsrecht is in Nederland een veel gebruikt middel. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag onder welke voorwaarden een appartementseigenaar ten aanzien van...

Het Modelreglement 2017 bij splitsing in appartementsrechten

1. Inleiding In 2014 heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ("KNB") het initiatief genomen tot modernisering van het van 2006 daterende Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten ("Modelreglement 2006"). Het Modelreglement 2006 was om verschillende redenen aan modernisering toe. Denk hierbij aan ontwikkelingen in de rechtspraak, maatschappelijke ontwikkelingen en de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars ("Wet verbetering functioneren VvE's") van 29 mei 2017, die op 15 juni 2017 is gepubliceerd in de...

De VvE wil financieren, maar een of meer eigenaars niet, wat nu? Is opt-out...

Door: mr. Yvonne H. van Ballegooijen & mr. dr. Mechteld C.E. van der Vleuten Sedert de wetswijziging van 1 januari 2018 kan een VvE, tenzij in de akte van splitsing uitdrukkelijk anders is bepaald, een geldlening aangaan. De wet regelt dit in artikel 5:126 lid 4 BW. Verder is artikel 5:113 BW aangepast, als gevolg waarvan een geldlening aan een VvE als deelbare schuld wordt beschouwd, waardoor de aansprakelijkheid van...

Besluit aangaan Energiebespaarlening geldig

Rechtbank Overijssel 9 april 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1217- De VvE besluit tot het aangaan van een Energiebespaarlening voor groot onderhoud door de VvE. Eén van de eigenaars is het daarmee niet eens. De eigenaar stelt onder meer, dat het geldend reglement een verbod bevat op het aangaan van geldleningen, zodat de nieuwe wet alsnog niet die mogelijkheid biedt. Ook wordt de vernietiging van het besluit ingeroepen vanwege het aangaan van de schuld...

Twijfelartikelen in modelreglementen een dode letter

De akte van splitsing bevat de rechten en plichten van de leden van de daarbij opgerichte Vereniging van Eigenaars. De uitleg van die akten levert regelmatig geschillen tussen de leden onderling op. Veelal gaat dit over het wel of niet gemeenschappelijk zijn van zaken binnen de VvE (ofwel wie welke kosten moet dragen).   In de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 13 februari 2019 wordt een oordeel gegeven of...

Verjaring (niet) gestuit

Tussen de afzonderlijke leden van de VvE’s (of hun rechtsvoorgangers) en (de rechtsvoorgangster van) onderneemster zijn koop-/aannemingsovereenkomsten gesloten voor de (af)bouw van een appartement in een van de gebouwen A en B. De VvE’s klagen er onder andere over dat de beglazing niet op veilige verantwoorde wijze kan worden gewassen. Onderneemster stelt dat de vordering tot herstel/nakoming dan wel schadevergoeding verjaard is. De VvE's stellen dat de verjaring is...

Structurele oplossing voor ontsluiting bergingen

De afzonderlijke leden van de VvE hebben ieder met onderneemster een aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een appartement in een appartementengebouw. De VvE voert namens alle appartementseigenaren het beheer over de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. De VvE klaagt over de ontsluiting van de bergingen in het souterrain en wil hiervoor een goede structurele oplossing. Klacht De VvE omschrijft in het verzoekschrift haar klacht als volgt: ‘De bergingen worden ontsloten...