1.1      Inleiding Het appartementsrecht is in het midden van de vorige eeuw in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek opgenomen om de afzonderlijke eigendom van appartementen te regelen. Gedacht werd toen vooral aan de situatie dat meerdere gezinnen in één stadshuis woonden, die toentertijd doorgaans in eigendom waren van één eigenaar, die

Hoge Raad 21 juni 2019, ECLI:NL:GHARL:2018:2984 – Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen. Wanneer niet vast staat dat de verzoeker kennis heeft

1. Inleiding Mensen leven samen en werken samen, bedenken met elkaar regeltjes en maken afspraken, waardoor die samenwerking beter, eerlijker en efficiënter verloopt. Die afspraken kunnen bij veranderende omstandigheden niet meer passen. Een voorbeeld van zodanige veranderende omstandigheden is de exponentiële groei van de netwerksamenleving als gevolg van technologische ontwikkeling.

1. Inleiding In de praktijk komt het wekelijks voor dat een appartementseigenaar wordt gedagvaard tot betaling van de periodieke (voorschot)bijdragen. Hij verweert zich dan geregeld met de stelling dat hij de betaling van zijn bijdrage mag opschorten totdat de VvE bepaalde verplichtingen nakomt. Niet verwonderlijk, want het opschortingsrecht is in

1. Inleiding In 2014 heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (“KNB”) het initiatief genomen tot modernisering van het van 2006 daterende Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten (“Modelreglement 2006″). Het Modelreglement 2006 was om verschillende redenen aan modernisering toe. Denk hierbij aan ontwikkelingen in de rechtspraak, maatschappelijke ontwikkelingen en de Wet verbetering

Door: mr. Yvonne H. van Ballegooijen & mr. dr. Mechteld C.E. van der Vleuten Sedert de wetswijziging van 1 januari 2018 kan een VvE, tenzij in de akte van splitsing uitdrukkelijk anders is bepaald, een geldlening aangaan.[1] De wet regelt dit in artikel 5:126 lid 4 BW. Verder is artikel

Rechtbank Overijssel 9 april 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1217- De VvE besluit tot het aangaan van een Energiebespaarlening voor groot onderhoud door de VvE. Eén van de eigenaars is het daarmee niet eens. De eigenaar stelt onder meer, dat het geldend reglement een verbod bevat op het aangaan van geldleningen, zodat de nieuwe wet

De akte van splitsing bevat de rechten en plichten van de leden van de daarbij opgerichte Vereniging van Eigenaars. De uitleg van die akten levert regelmatig geschillen tussen de leden onderling op. Veelal gaat dit over het wel of niet gemeenschappelijk zijn van zaken binnen de VvE (ofwel wie welke

Tussen de afzonderlijke leden van de VvE’s (of hun rechtsvoorgangers) en (de rechtsvoorgangster van) onderneemster zijn koop-/aannemingsovereenkomsten gesloten voor de (af)bouw van een appartement in een van de gebouwen A en B. De VvE’s klagen er onder andere over dat de beglazing niet op veilige verantwoorde wijze kan worden gewassen.

De afzonderlijke leden van de VvE hebben ieder met onderneemster een aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een appartement in een appartementengebouw. De VvE voert namens alle appartementseigenaren het beheer over de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. De VvE klaagt over de ontsluiting van de bergingen in het souterrain en

Auteur: mr. E.M. van Elst[1] Inmiddels heeft de praktijk kunnen wennen aan de gevolgen van de Wet verbetering vereniging van eigenaars en het Modelreglement splitsing 2017. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de onverwachte keuzes en knelpunten waar het bestuur en de eigenaren van de vereniging van eigenaars

De VvE heeft bij overeenkomst van 5 december 2015 aanneemster opdracht verstrekt tot renovatie/onderhoud van het appartementencomplex C.. De uitvoering van het werk is vanaf 13 juli 2016 gedurende een periode van meer dan twee maanden ononderbroken vertraagd door een conflict binnen de technische commissie van de VvE, tussen D.

Tijdens een vergadering van eigenaars heeft één van de appartementseigenaars (hierna: “X”) een van de andere aanwezigen mishandeld toen tevergeefs werd geprobeerd de microfoon uit zijn handen te nemen. De mishandelde persoon heeft hierdoor letsel opgelopen en de politie moest ter plaatse komen om de orde te herstellen. Van deze

Rechtbank Overijssel 30 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4382 – Wanneer de ALV of het bestuur van de VvE besluit iets niet te doen is dat óók een besluit, ook al verandert als gevolg van die afwijzing niets aan de situatie zoals die was voor dat besluit. Een dergelijk negatief besluit kan derhalve

Hof Den Haag 8 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1007 – Deze uitspraak is vooral interessant vanwege de opbouw van de splitsingsakte waarin integraal een modelreglement van toepassing wordt verklaard, en de interpretatieproblemen die dat met zich mee kan brengen. Het geschil betreft de uitleg van de splitsingsakte als het gaat om de bijdrageplicht van

In dit geschil in hoger beroep komt een VvE op tegen de afwijzing van haar vorderingen in eerste aanleg. In eerste aanleg zijn twee (samengevoegde) procedures gevoerd naar aanleiding van een tussen de leden van de VvE en onderneemster gesloten koop-/aannemingsovereenkomst. De VvE stelt dat een aantal kozijnen en deuren