Bereik van de statutaire doelomschrijving serviceflat VvE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 mei 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:4763).VvE treedt niet buiten het bereik van de statutaire doelomschrijving serviceflat door de kosten voor zorg- en serviceactiviteiten aan de eigenaren door te belasten.

Opt-out bij VvE-financiering van onderhoud en verduurzaming

1. Inleiding Sinds 1 januari 2018 maakt de wet het voor de VvE mogelijk om geld te lenen. Tenzij het reglement uitdrukkelijk anders bepaalt, is de vereniging bevoegd een...

Aanspraak op een ontsluiting naar openbare fietspad

De individuele leden van de VvE (hierna: verkrijgers) hebben in 2017 (afzonderlijke) koopovereenkomsten en aannemingsovereenkomsten transformatie gesloten met B. voor de bouw van een appartement in een bestaand kantoorpand. De gemeenschappelijke gedeelten van het...

Het ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten

Vanwege het achterblijven van VvE’s bij de verduurzaming van de woningvoorraad, en om anticiperen op toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken is het appartementsrecht nú aan een update toe. Het appartementsrecht moet ook in de...

Bereik van de statutaire doelomschrijving serviceflat VvE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 mei 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:4763).VvE treedt niet buiten het bereik van de statutaire doelomschrijving serviceflat door de kosten voor zorg- en...

Aanspraak op een ontsluiting naar openbare fietspad

De individuele leden van de VvE (hierna: verkrijgers) hebben in 2017 (afzonderlijke) koopovereenkomsten en aannemingsovereenkomsten transformatie gesloten met B. voor de bouw van een...

Modelreglement kleine VvE’s 2021 samengevat

Op 16 augustus 2021 is het Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrechten kleine vereniging van eigenaars 2021 (MR 2021) vastgesteld en ingeschreven. Het MR 2021 is een vereenvoudigd modelreglement met als doel om het voor een leek beter toegankelijk te maken. De toegankelijkheid voor een leek is in kleine VvE’s extra van belang, omdat daar veelal een professionele beheerder ontbreekt. Naast versimpeling hebben de opstellers getracht tegemoet te komen aan praktische ongemakken die leden van kleine VvE’s ervaren, zoals het missen van voldoende...

Het VvE-besluit, de invoering van een AMvB

  1. AMvB: het VvE-besluit  1.1 Inleiding De splitsing van een gebouw in appartementsrechten geschiedt met een notariële splitsingsakte, met daarin opgenomen een splitsingsreglement. De praktijk maakt hierbij vaak gebruik van modellen; de zogenaamde Modelreglementen. De KNB heeft in samenspraak met banken, verzekeraars en andere organisaties het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten ontwikkeld. Het eerste modelreglement kwam uit in 1953. Daarna volgden er meerdere, waarvan de belangrijkste zijn de modelreglementen 1973, 1983, 1992 en 2006. De meest recente versie stamt uit 2017. Het (model)reglement en de statuten...

Opt-out bij VvE-financiering van onderhoud en verduurzaming

1. Inleiding Sinds 1 januari 2018 maakt de wet het voor de VvE mogelijk om geld te lenen. Tenzij het reglement uitdrukkelijk anders bepaalt, is de vereniging bevoegd een overeenkomst van geldlening aan te gaan. De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars voerde deze wijziging destijds in.  Vóór de invoering van deze wet was het onzeker of VvE’s geld konden lenen. Met de nieuwe wet valt de bevoegdheid tot geld lenen door de VvE an sich niet meer te...

Het ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten

Vanwege het achterblijven van VvE’s bij de verduurzaming van de woningvoorraad, en om anticiperen op toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken is het appartementsrecht nú aan een update toe. Het appartementsrecht moet ook in de toekomst adequaat aan de eisen van de tijd voldoen, zodat de praktijk van het wonen, beheren en besturen van een VvE goed blijft aansluiten bij de zich steeds sneller opvolgende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dat is de boodschap die de Werkgroep modernisering appartementsrecht Nederland (hierna: WMANL) heeft vertaald in een...

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, vooraf uitgebrachte stemmen en quorum

In artikel 6 lid 6 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, hierna: “de Spoedwet”, is bepaald, dat voor zover de statuten zulks niet bepalen, het bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Dit voorafgaand aan de vergadering uitbrengen van stemmen is niet geregeld in de modelreglementen. De statuten bepalen dus niet anders. Op grond van artikel 24...