Een appartementsrecht in de boedel; baat het of schaadt het?

De boedel van een failliet bevat niet zelden onroerend goed. Een woning, een bedrijfsruimte of een appartement. Wanneer het om een appartement gaat, of beter gezegd een appartementsrecht, is het goed om oog te...

Contractuele wijziging arbitraal beding door SWK verplicht gesteld (wegens invoering AIG)

Naar aanleiding van tussen de individuele appartementseigenaren en onderneemster tot stand gekomen koop-/aannemingsovereenkomsten is een geschil tussen partijen ontstaan. Ter zake van de door de VvE’s bij de Raad aanhangig gemaakte procedure heeft onderneemster...

Recreatieparken en het free-riderprobleem

Grenzen aan de vrijheid van vereniging en contractsvrijheid Recreatiewoningen worden vaak in eigendom verkocht. Alle eigenaren worden daarnaast lid van een beheersvereniging, die belast is met het beheer van de openbare ruimte en collectieve voorzieningen...

Over de rangorde tussen en uitleg van de akte van splitsing, het reglement van...

1. Inleiding  Wellicht het belangrijkste onderscheid dat in het appartementsrecht bestaat, is het verschil dat wordt gemaakt tussen gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (hierna: de privé gedeelten) en de...

Contractuele wijziging arbitraal beding door SWK verplicht gesteld (wegens invoering AIG)

Naar aanleiding van tussen de individuele appartementseigenaren en onderneemster tot stand gekomen koop-/aannemingsovereenkomsten is een geschil tussen partijen ontstaan. Ter zake van de door...

Hoge Raad vult vergewisplicht bij termijn 5:130 BW nader in.

Hoge Raad 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1022 - Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand...

Verklaring voor recht: nietigheid HHR in verzoekschriftprocedure naast vernietiging 5:130 BW

Op grond van artikel 5:130 BW wordt een besluit van een orgaan van de VvE vernietigd door de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende. Is een besluit van een orgaan van de VvE nietig, dan schrijft artikel 5:129 BW in combinatie met artikel 2:14 BW een dagvaardingsprocedure voor bij de rechtbank, sector civiel. In de praktijk levert dit onderscheid problemen op. Besluiten kunnen zowel nietig als vernietigbaar zijn. Echter, voor het indienen van een verzoek tot vernietiging schrijft...

Bindend advies kantonrechter/wijkrechter

Een eenvoudige, goedkope, informele en snelle rechtsgang is de procedure op grond van artikel 96 Rv. Deze procedure biedt de mogelijkheid voor partijen om zich gezamenlijk tot een kantonrechter van hun keuze te wenden om hun geschil te beslechten. Voorwaarden voor het voeren van deze procedure zijn de volgende. Het moet gaan om geschillen die zijn ontstaan of zullen ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking die ter vrije bepaling van partijen staat; Partijen moeten overeenstemming hebben over de aan te zoeken kantonrechter; De overeenstemming...

Huisdierenverbod in het huishoudelijk reglement?

In een eerdere bijdrage die van mijn hand is verschenen over het huishoudelijk reglement (“HHR”), heb ik bepleit dat een in het HHR opgenomen verbod omtrent het houden van huisdieren stand houdt. Het belang van de VvE bij bescherming van het woongenot van de bewoners van het complex moet worden afgezet tegen de belangen van de (huisdier houdende) eigenaar. Onder verwijzing naar uitspraken van de rechtbanken Breda en Dordrecht heb ik geschreven dat de belangenafweging in het voordeel van de VvE uitvalt. Inmiddels is...

Een appartementsrecht in de boedel; baat het of schaadt het?

De boedel van een failliet bevat niet zelden onroerend goed. Een woning, een bedrijfsruimte of een appartement. Wanneer het om een appartement gaat, of beter gezegd een appartementsrecht, is het goed om oog te hebben voor de specifieke regels omtrent het appartementsrecht en de bijbehorende Vereniging van Eigenaars (VvE). Dit artikel geeft handvatten hoe om te gaan met een appartementsrecht in de boedel van de failliet, zodat de curator weet waar hij of zij rekening mee moet houden. Na een toelichting op het appartementsrecht...

Recreatieparken en het free-riderprobleem

Grenzen aan de vrijheid van vereniging en contractsvrijheid Recreatiewoningen worden vaak in eigendom verkocht. Alle eigenaren worden daarnaast lid van een beheersvereniging, die belast is met het beheer van de openbare ruimte en collectieve voorzieningen op het park. Wanneer het parkmanagement is uitbesteed aan een VvE, wordt in de statuten bepaald, dat de beheersvereniging bevoegd is ten laste van de leden verplichtingen aan te gaan krachtens beheers- en onderhoudsovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten en andere overeenkomsten, verband houdende met het doel van de vereniging. Verder bevatten de statuten...