Over de rangorde tussen en uitleg van de akte van splitsing, het reglement van...

1. Inleiding  Wellicht het belangrijkste onderscheid dat in het appartementsrecht bestaat, is het verschil dat wordt gemaakt tussen gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (hierna: de privé gedeelten) en de...

Het Huishoudelijk Reglement

Inleiding De wet verplicht VvE’s niet om een huishoudelijk reglement (“HHR”) op te stellen, maar biedt wel de mogelijkheid daartoe. Met name bij de wat grotere VvE’s wordt van die mogelijkheid regelmatig gebruikt gemaakt. In...

WMANL Rapport: Besluitvorming energiebesparing en laadpalen in VvE’s

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland verzocht om een advies uit te brengen over de wijze waarop de besluitvorming binnen VvE’s over de verduurzaming kan...

Meerderheidsmacht in een VvE

1.1      Inleiding Het appartementsrecht is in het midden van de vorige eeuw in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek opgenomen om de afzonderlijke eigendom van appartementen te regelen. Gedacht werd toen vooral aan de situatie dat meerdere...

Contractuele wijziging arbitraal beding door SWK verplicht gesteld (wegens invoering AIG)

Naar aanleiding van tussen de individuele appartementseigenaren en onderneemster tot stand gekomen koop-/aannemingsovereenkomsten is een geschil tussen partijen ontstaan. Ter zake van de door...

Hoge Raad vult vergewisplicht bij termijn 5:130 BW nader in.

Hoge Raad 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1022 - Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand...

Een appartementsrecht in de boedel; baat het of schaadt het?

De boedel van een failliet bevat niet zelden onroerend goed. Een woning, een bedrijfsruimte of een appartement. Wanneer het om een appartement gaat, of beter gezegd een appartementsrecht, is het goed om oog te hebben voor de specifieke regels omtrent het appartementsrecht en de bijbehorende Vereniging van Eigenaars (VvE). Dit artikel geeft handvatten hoe om te gaan met een appartementsrecht in de boedel van de failliet, zodat de curator weet waar hij of zij rekening mee moet houden. Na een toelichting op het appartementsrecht...

Recreatieparken en het free-riderprobleem

Grenzen aan de vrijheid van vereniging en contractsvrijheid Recreatiewoningen worden vaak in eigendom verkocht. Alle eigenaren worden daarnaast lid van een beheersvereniging, die belast is met het beheer van de openbare ruimte en collectieve voorzieningen op het park. Wanneer het parkmanagement is uitbesteed aan een VvE, wordt in de statuten bepaald, dat de beheersvereniging bevoegd is ten laste van de leden verplichtingen aan te gaan krachtens beheers- en onderhoudsovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten en andere overeenkomsten, verband houdende met het doel van de vereniging. Verder bevatten de statuten...

Over de rangorde tussen en uitleg van de akte van splitsing, het reglement van...

1. Inleiding  Wellicht het belangrijkste onderscheid dat in het appartementsrecht bestaat, is het verschil dat wordt gemaakt tussen gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (hierna: de privé gedeelten) en de gedeelten die voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd (hierna: de gemeenschappelijke gedeelten). Het verschil is zo belangrijk, omdat daarmee enerzijds wordt bepaald van welk deel van de gesplitste gebouwen en grond een appartementseigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft, anderzijds omdat uit de aktes van splitsing meestal voortvloeit dat de eigenaar zelf de...

Het Huishoudelijk Reglement

Inleiding De wet verplicht VvE’s niet om een huishoudelijk reglement (“HHR”) op te stellen, maar biedt wel de mogelijkheid daartoe. Met name bij de wat grotere VvE’s wordt van die mogelijkheid regelmatig gebruikt gemaakt. In deze bijdrage zal worden onderzocht welke regels in het HHR mogen worden opgenomen met betrekking tot het gebruik van gemeenschappelijke gedeelten en privé –gedeelten en tegen wie deze regels kunnen worden ingeroepen. Na een korte bespreking van enkele algemene aspecten inzake het HHR  in de eerste paragraaf, zal in de...

Meerderheidsmacht in een VvE

1.1      Inleiding Het appartementsrecht is in het midden van de vorige eeuw in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek opgenomen om de afzonderlijke eigendom van appartementen te regelen. Gedacht werd toen vooral aan de situatie dat meerdere gezinnen in één stadshuis woonden, die toentertijd doorgaans in eigendom waren van één eigenaar, die de woningen verhuurde.In de huidige tijd kennen we steeds meer appartementengebouwen waar niet alleen individuele eigenaars maar ook huurders wonen, en die huurders huren dan vaak van een belegger of woningcorporatie die meerdere appartementsrechten in...