De vestiging van erfpacht- en opstalrechten door een appartementseigenaar

door mr. M.M. van der Wal Grondschaarste en nieuwe bouwkundige- en technische ontwikkelingen zoals ondergrondse bouwwerken, parkeerdaken, WKO-installaties en zonnepanelen vragen om flexibele juridische regelingen om meervoudig grondgebruik vorm te geven. Deze bijdrage gaat in...

Besluiten van de VvE tijdens de coronacrisis (deel 2)

Door: mr. Annoeska Pals-Rubbens en mr. Yvonne van Ballegooijen De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is sinds 24 april jl. van kracht. De regelingen hebben onmiddellijke werking en aan een aantal regelingen is bovendien...

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid biedt VvE’s meer ruimte en zekerheid

De overheid heeft ter bestrijding van het corona-virus onlangs ongekende maatregelen getroffen. Door de juridische en praktische beperkingen die hieruit voortvloeien zijn normaal eenvoudige handelingen nu soms complex geworden. Zo ook de besluitvorming binnen...

Verwacht: Spoedwet elektronisch vergaderen en stemmen in de VvE

De coronacrisis en de als gevolg daarvan afgekondigde maatregelen maken het op dit moment voor de meeste VvE’s praktisch onmogelijk om fysiek te vergaderen. Dit is bijzonder lastig midden in het vergaderseizoen van VvE’s...

Nietig of vernietigbaar besluit

De splitsingsakte schrijft voor dat bepaalde besluiten met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen dienen te worden genomen. Als die gekwalificeerde meerderheid niet...

Contractuele wijziging arbitraal beding door SWK verplicht gesteld (wegens invoering AIG)

Naar aanleiding van tussen de individuele appartementseigenaren en onderneemster tot stand gekomen koop-/aannemingsovereenkomsten is een geschil tussen partijen ontstaan. Ter zake van de door...

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, vooraf uitgebrachte stemmen en quorum

In artikel 6 lid 6 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, hierna: “de Spoedwet”, is bepaald, dat voor zover de statuten zulks niet bepalen, het bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Dit voorafgaand aan de vergadering uitbrengen van stemmen is niet geregeld in de modelreglementen. De statuten bepalen dus niet anders. Op grond van artikel 24...

De vestiging van erfpacht- en opstalrechten door een appartementseigenaar

door mr. M.M. van der Wal Grondschaarste en nieuwe bouwkundige- en technische ontwikkelingen zoals ondergrondse bouwwerken, parkeerdaken, WKO-installaties en zonnepanelen vragen om flexibele juridische regelingen om meervoudig grondgebruik vorm te geven. Deze bijdrage gaat in op de vestiging van erfpacht- en opstalrechten op de privégedeelten en de gemeenschappelijke gedeelten van een appartementsrechtensplitsing en de juridische beperkingen die daarbij gelden. 1. Inleiding Sinds de invoering van art. 5:118a BW kan een appartementseigenaar een erfpacht- en opstalrecht vestigen op zijn privé-gedeelte. Door de vestiging van een opstalrecht op een...

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid biedt VvE’s meer ruimte en zekerheid

De overheid heeft ter bestrijding van het corona-virus onlangs ongekende maatregelen getroffen. Door de juridische en praktische beperkingen die hieruit voortvloeien zijn normaal eenvoudige handelingen nu soms complex geworden. Zo ook de besluitvorming binnen VvE’s. Juist nu VvE’s zich midden in het vergaderseizoen bevinden. Vergaderingen waar jaarrekeningen en begrotingen worden vastgesteld, decharge wordt verleend, bestuurders worden benoemd en andere belangrijke besluiten worden genomen gaan de laatste weken vaker niet dan wel door. Reden hiervoor is dat veelal niet aan de door de overheid gestelde...

Verklaring voor recht: nietigheid HHR in verzoekschriftprocedure naast vernietiging 5:130 BW

Op grond van artikel 5:130 BW wordt een besluit van een orgaan van de VvE vernietigd door de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende. Is een besluit van een orgaan van de VvE nietig, dan schrijft artikel 5:129 BW in combinatie met artikel 2:14 BW een dagvaardingsprocedure voor bij de rechtbank, sector civiel. In de praktijk levert dit onderscheid problemen op. Besluiten kunnen zowel nietig als vernietigbaar zijn. Echter, voor het indienen van een verzoek tot vernietiging schrijft...

Bindend advies kantonrechter/wijkrechter

Een eenvoudige, goedkope, informele en snelle rechtsgang is de procedure op grond van artikel 96 Rv. Deze procedure biedt de mogelijkheid voor partijen om zich gezamenlijk tot een kantonrechter van hun keuze te wenden om hun geschil te beslechten. Voorwaarden voor het voeren van deze procedure zijn de volgende. Het moet gaan om geschillen die zijn ontstaan of zullen ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking die ter vrije bepaling van partijen staat; Partijen moeten overeenstemming hebben over de aan te zoeken kantonrechter; De overeenstemming...